ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


  театар: Нова македонска драма
 

Дураковска Билјана

 

Камчевска Ева

 

Куслеска Весна

 

Мицевска Маја

 

Момева Катерина

 

Поп-Антоска Загорка

 

Ристоска Ана

 

Стојанова Елена