ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


  театар: текст
 

60 години МНТ Драма

 

Битолска Опера

 

Вреднување на театарската продукција во 2005 година

 

Година на Прличко

 

За градбата на стариот театар во Скопје

 

Интервју

 

Проблемски текстови

 

Промоција на монографија: Милица СТОЈАНОВА

 

Промоција на монографија: Петре ПРЛИЧКО

 

Театар на месечина

 

Театролошка дата база (1999-2005) - преглед на дејноста

 

Театролошки студии

 

Тито, сигурни дијаграми на копнежот - хронологија

 

Унко фест

 

Формирање професионален театар во Охрид